kxk

 1. mphsc
 2. DavidLopezJr
 3. HexOmega13
 4. mphsc
 5. ExhumedShadow
 6. tastehbacon
 7. Unburdened
 8. mphsc
 9. Bloodshredder
 10. wootsmitty
 11. Albek
 12. technomancer
 13. technomancer
 14. technomancer
 15. technomancer
 16. technomancer
 17. Danukenator
 18. technomancer
 19. b7string
 20. technomancer