8 string

 1. drummersam1
 2. trayenshreds
 3. Renoke
 4. redlol
 5. MarianasCurse
 6. kerleyben
 7. kerleyben
 8. MarianasCurse
 9. swedenuck
 10. Pilgrim of the Dark
 11. Apathygrind
 12. Omega_Shred
 13. AliceLG
 14. Omega_Shred
 15. DylanBradley
 16. Axemasta
 17. DolanDuck
 18. Metalhead77479
 19. AlejoV
 20. AlejoV